Forums Công Nghệ
[Android] Test ứng dụng trên Android Studio bằng máy thật qua Wifi không cần dây cáp - Printable Version

+- Forums Công Nghệ (http://congnghepc.com)
+-- Forum: Chia Sẻ Kiến Thức (http://congnghepc.com/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Lập Trình (http://congnghepc.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: [Android] Test ứng dụng trên Android Studio bằng máy thật qua Wifi không cần dây cáp (/showthread.php?tid=3506)[Android] Test ứng dụng trên Android Studio bằng máy thật qua Wifi không cần dây cáp - pctipsvn - 05-10-2017